Către Autoritatea Națională de Integritate,

CERERE
Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:
1. Lista integrală a conducătorilor/membrilor structurilor de conducere și a conducătorilor de secții, direcţii şi direcţii generale cu indicarea, per fiecare persoană în parte, în conformitate cu art. 10 – 21/1 din Legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar nr. 270/2018, a salariului de bază; sporului lunar pentru gradul profesional; sporului lunar pentru deţinerea titlului ştiinţific şi/sau ştiinţifico-didactic; sporului lunar pentru deţinerea titlului onorific; sporului pentru performanţă; sporului de compensare pentru munca prestată în condiţii nefavorabile; sporuri pentru munca suplimentară, pentru munca de noapte şi/sau pentru munca prestată în zilele de sărbătoare nelucrătoare şi/sau în zilele de repaus; sporului pentru participare în proiecte de dezvoltare finanţate din surse externe; premiilor unice; premiului anual pentru anii 2020 și 2021;
2. Copia planului anual de achiziții publice de bunuri, lucrări sau servicii pentru anul 2020 și 2021, precum și copia rapoartelor privind rezultatele procedurilor de achiziții publice desfășurate în anul 2020 și 2021 privind toate procedurile de achiziții desfășurate de instituția Dvs., în conformitate cu art. 46 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice: licitație deschisă, licitație restrânsă, dialog competitiv, proceduri negociate, cerere a ofertelor de prețuri, concurs de soluții, achiziție în cazul serviciilor sociale și al altor servicii specifice, parteneriat pentru inovare, precum și informația cu privire la sumele finale ale plăților pentru fiecare contract realizat în această perioadă separat;
Informații privind subsidiile/granturile/donațiile acordate persoanelor juridice în anii 2020 – 2021, inclusiv informații privind beneficiarul, baza legală, statutul juridic și data semnării/acordării per fiecare subsidiu/grant/donație în parte.

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.

Vă mulţumesc,

Ludmila Rurac

Mihail Albot, National Integrity Authority

Autoritatea Națională de Integritate a examinat scrisoarea Dvs. cu nr. de
intrare R-609 din 28.06.2021, parvenită prin intermediul poștei
electronice instituționale, cu privire la solicitarea informației.
Astfel, Vă informăm, că în cazul în care intenționați să înaintați o
petiție către Autoritatea Națională de Integritate, aceasta, în
conformitate cu prevederile alin. (1), art. 75 al Codului administrativ al
Republicii Moldova, trebuie să conțină următoarele elemente obligatorii:
      a) numele și prenumele sau denumirea petiționarului;
      b) domiciliul sau sediul petiționarului și adresa de poștă
electronică dacă se solicită răspuns pe această cale;
      c) denumirea autorității publice;
      d) obiectul petiției și motivarea acesteia;
      e) semnătura petiționarului ori a reprezentantului său legal sau
împuternicit, iar în cazul petiției transmise în formă electronică –
semnătura electronică.
Iar în conformitate cu prevederile art. 72 alin. (3), Cod administrativ,
dacă se transmite în formă electronică, petiția trebuie să corespundă
cerințelor legale stabilite pentru un document electronic.
În același timp, potrivit alin. (2), art. 76 al CA, dacă petiția nu
corespunde cerințelor prevăzute la art. 72 alin. (3) sau  art. 75 alin.
(1) lit. b), c), e), solicitantului i se indică asupra neajunsurilor și i
se acordă un termen rezonabil pentru înlăturarea lor. În cazul în care
petiționarul nu înlătură neajunsurile în termenul acordat, petiția nu se
examinează.
Luând în considerație cele expuse, solicităm respectuos, transmiterea
petiției enunțate în adresa Autorității (mun. Chișinău, str. Mitropolit
Gavriil Bănulescu- Bodoni, 26), până la 14 iulie 2021, cu semnarea
obligatorie olografă sau electronică.
În vederea urgentării recepționării și examinării, puteți transmite o
eventuală petiție, în formă electronică, la adresa poștală [Autoritatea Națională de Integritate email cerere] cu
condiția semnării cu semnătura electronică sau prin fax la nr. 022 820
602.

Cu respect,

Mihail Albot,

Specialist principal,

Direcția evaluare, prevenire și implementare a politicilor,

Autoritatea Națională de Integritate

Tel. 022 820 631

Diana Butnaru,

1 Attachment