Către Parlamentul Republicii Moldova,

CERERE
Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:
Avînd în vedere că institutia dvs este unica sa dea apreciere buchiei legii, rog sa ne deschideti ochii.
Potrivit Hotărârea nr. 57 din 17 iulie 202, COMISIA NAŢIONALĂ EXTRAORDINARĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ,la pct.4 se prevede expres: Conducătorii instituţiilor, întreprinderilor, organizaţiilor, agenţiilor şi instituţiilor din subordine, indiferent de forma de proprietate, vor asigura un mediu sigur de activitate la locul de muncă, precum şi facilitarea şi încurajarea activă a personalului din subordine pentru vaccinarea împotriva COVID-19, ca unica măsură de sănătate publică pentru prevenirea şi controlul infecţiei, în scopul atingerii către data de 01.09.2021 a unei rate de vaccinare în rândul angajaţilor de minimum 70%.
Tot în acest sens, potrivit Hotîrîrii nr. 41 din 27 iulie 2021, a Comisiei extraordinare în sănătate publică a municipului Chișinău, pct.13 prevede: Conducdtorii subdiviziunilor Primiriei mun. Chiqindu, instituliilor bugetare qi la autogestiune din subordine, toate persoanele juridice cle drept public qi de drept privat care activeazdin municipiu, indiftrent de tipuLl de proprietate gi forma juridici de organ\zare vor informa angaja\ri prin circulare interne despre necesitatea vaccindrii anti-COVID-19, inclusiv cu pennisiunea pentru vaccinare a angajatilor in timpul zilei de munci.

Avocatul poporului în cîteva interviuri a zis că nu este obligatire vaccinarea, dar și că nimeni nu poate fi concediat din acest motiv, cum atunci se paote asigura acest drept?

Sunt legale aceste prevederi? Nu se încalca drepturile cetățenilor?

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.

Vă mulţumesc,

lagazzette

Direcţia petiţii şi audienţe, Парламент Республики Молдова

1 прикрепление

 

 

La adresarea

lagazzette <[1][FOI #336 email]>

 

Referitor la adresarea parvenită în formă electronică în adresa
Parlamentului Republicii Moldova la 29.07.2021, înregistrată cu nr.
DPA-A-2142/21, Va informăm că, în conformitate cu prevederile art.75 (1)
din Codul Administrativ al Republicii Moldova, nr.116/2018, petiția
conține următoarele elemente:

 

a) numele și prenumele sau denumirea petiționarului;

b) domiciliul sau sediul petiționarului și adresa de poștă electronică
dacă se solicită răspuns pe această cale;

c) denumirea autorității publice;

d) obiectul petiției și motivarea acesteia;

e) semnătura petiționarului ori a reprezentantului său legal sau
împuternicit, iar în cazul petiției transmise în formă electronică –
semnătura electronică.

Având în bază cele expuse Vă recomandăm, în termen de 5 zile lucrătoare
din data recepționării prezentului mesaj, să înlăturați neajunsurile
indicate. În caz contrar, reieșind din norma stabilită în art.76 (2) din
actul legislativ menționat, petiția nu se examinează.

 

30.07.2021

 

 

Direcția petiții și audiențe,

Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

показать цитируемые разделы