Către Parlamentul Republicii Moldova,

CERERE
Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:
1. Lista integrală a conducătorilor/membrilor structurilor de conducere și a conducătorilor de secții, direcţii şi direcţii generale cu indicarea, per fiecare persoană în parte, în conformitate cu art. 10 – 21/1 din Legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar nr. 270/2018, a salariului de bază; sporului lunar pentru gradul profesional; sporului lunar pentru deţinerea titlului ştiinţific şi/sau ştiinţifico-didactic; sporului lunar pentru deţinerea titlului onorific; sporului pentru performanţă; sporului de compensare pentru munca prestată în condiţii nefavorabile; sporuri pentru munca suplimentară, pentru munca de noapte şi/sau pentru munca prestată în zilele de sărbătoare nelucrătoare şi/sau în zilele de repaus; sporului pentru participare în proiecte de dezvoltare finanţate din surse externe; premiilor unice; premiului anual pentru anii 2020 și 2021;
2. Copia planului anual de achiziții publice de bunuri, lucrări sau servicii pentru anul 2020 și 2021, precum și copia rapoartelor privind rezultatele procedurilor de achiziții publice desfășurate în anul 2020 și 2021 privind toate procedurile de achiziții desfășurate de instituția Dvs., în conformitate cu art. 46 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice: licitație deschisă, licitație restrânsă, dialog competitiv, proceduri negociate, cerere a ofertelor de prețuri, concurs de soluții, achiziție în cazul serviciilor sociale și al altor servicii specifice, parteneriat pentru inovare, precum și informația cu privire la sumele finale ale plăților pentru fiecare contract realizat în această perioadă separat;
3. Informații privind subsidiile/granturile/donațiile acordate persoanelor juridice în anii 2020 – 2021, inclusiv informații privind beneficiarul, baza legală, statutul juridic și data semnării/acordării per fiecare subsidiu/grant/donație în parte.

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.

Vă mulţumesc,
Natalia

Direcţia petiţii şi audienţe, Parlamentul Republicii Moldova

Bună ziua!

Referitor la petiția Dumneavoastră, adresată Parlamentului Republicii Moldova, în formă electronică, la 24.06.2021 și înregistrată cu numărul DPA-A-1943/21, Va informăm că în conformitate cu prevederile art.75 (1) din Codul Administrativ al Republicii Moldova, nr.116/2018, petiţia conţine următoarele elemente:
a) numele şi prenumele sau denumirea petiţionarului;
b) domiciliul sau sediul petiţionarului şi adresa de poştă electronică dacă se solicită răspuns pe această cale;
c) denumirea autorităţii publice;
d) obiectul petiţiei şi motivarea acesteia;
e) semnătura petiţionarului ori a reprezentantului său legal sau împuternicit, iar în cazul petiţiei transmise în formă electronică – semnătura electronică.
Având în bază cele expuse Vă recomandăm, în termen de 10 zile lucrătoare din data recepționării prezentului mesaj, să înlăturați neajunsurile. În caz contrar, reieșind din norma stabilită în art.76(2) din actul legislativ menționat, petiția nu se examinează.

arată secţiunile citate

Diana Butnaru,

1 Atașament