Categorii

Contact

Dacă niciuna dintre secțiunile paginii de Ajutor nu ți-a oferit un răspuns satisfăcător la întrebările tale, ori dacă vrei să ne trimiți o sugestie despre site, contactează-ne, aici.

GHID PRACTIC

Privind accesarea informației de interes public, Descarcă aici

Politica de protecție a datelor cu caracter personal
www.vreauinfo.md

Cine suntem ?

1. Pagina web www.vreauinfo.md este gestionată și aparține Asociației Obștești „Juriștii pentru Drepturile Omului”, IDNO 1014620001313, mun. Chișinău, Vlaicu Pîrcălab nr. 2, (mai multe informații pot fi obținute aici: https://www.lhr.md/ro/despre-noi/prezentare/).
2. Odată cu stabilirea scopurilor și mijloacelor de prelucrare (prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operaţiune sau serie de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal prin mijloace automatizate sau neautomatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, păstrarea, restabilirea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea;) a datelor(date cu caracter personal – orice informaţie referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (subiect al datelor cu caracter personal). Persoana identificabilă este persoana care poate fi identificată, direct sau indirect, prin referire la un număr de identificare sau la unul ori mai multe elemente specifice identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;) cu caracter personal prin intermediul paginii web www.vreauinfo.md, Asociația Obștească „Juriștii pentru Drepturile Omului” se consideră a fi operator (de date cu caracter personal (operator – persoana fizică sau persoana juridică de drept public sau de drept privat, inclusiv autoritatea publică, orice altă instituţie ori organizaţie care, în mod individual sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal prevăzute în mod expres de legislaţia în vigoare;).
3. Pentru realizarea scopurilor prevăzute de prezenta Politică, operatorul a preluat și utilizat instrumentele oferite gratuit de către Alaveteli (https://alaveteli.org/) pentru crearea soluției software www.vreauinfo.md, închiriind, de asemenea, resursele hardware de la compania ,,Inovare-Prim” SRL care găzduiește serverul pe care este instalată soluția web.
4. Companiile vizate asigură că au luat măsuri organizatorice și tehnice necesare pentru asigurarea unui nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal, aspectele date fiind asigurate de forța juridică a raporturile civile încheiate, precum și cerințele din domeniul protecției datelor cu caracter personal care sunt aplicabile relațiilor operator - persoane împuternicite (persoană împuternicită de către operator – persoana fizică sau persoana juridică de drept public ori de drept privat, inclusiv autoritatea publică şi subdiviziunile ei teritoriale, care prelucrează date cu caracter personal în numele şi pe seama operatorului, pe baza instrucţiunilor primite de la operator.) de către operator.  

Regimul juridic și jurisdicția operatorului

5. La prelucrarea datelor cu caracter personal, este pus în aplicare următorul cadru legal:

6. Operatorul de date este subiect al legislației Republicii Moldova, serviciile căruia sunt predestinate pentru cetățenii sau persoanele care au își domiciliul sau reședința pe teritoriul Republicii Moldova.
7. Solicitanții de informații care accesează și utilizează pagina www.vreauinfo.md, se află în jurisdicția dreptului intern al Republicii Moldova și sunt obligați să respecte Politica de protecție a datelor cu caracter personal, precum și cadrul juridic național enunțat supra.
8. Platforma www.vreauinfo.md reprezintă un sistem de evidență a datelor cu caracter personal destinat spre acces public nerestricționat, cu excepția informației detaliate privind măsurile de securitate și a datelor cu caracter personal ale solicitanților care nu sunt necesare (spre exemplu, date personale, adresa de domiciliu sau alte informații).
9. Accesul la informațiile publice stocate în acest sistem de evidență se efectuează prin intermediul paginii-web www.vreauinfo.md a operatorului, în conformitate cu legislația privind accesul la informație și privind protecția datelor cu caracter personal.
10. Cererile de acces la informație și răspunsurile la acestea, odată încărcate/expediate către pagina web www.vreauinfo.md, devin a fi accesibile publicului larg în format automatizat. Ștergerea, anonimizarea, modificarea, completarea sau orice altă operațiune față de datele cu caracter personal stocate prin intermediul acestei platforme, poate constitui obiect de examinare în cazul realizării subiecților de date cu caracter personal a drepturilor prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal.

Care este scopul ?

11. Asociația Obștească „Juriștii pentru Drepturile Omului”  a decis crearea și punerea în funcțiune a paginii www.vreauinfo.md, în scopul de a:

 • facilita dreptul de acces la informație oricărei persoane prin depunerea cererilor în format electronic;
 • oferi instrumente moderne de realizare și obținere a informațiilor de interes public;
 • micșora termenul de expediere și recepție a cererilor de acces la informație realizate pe suport de hârtie;
 • explica drepturile solicitanților și obligațiile furnizorilor de informație;
 • oferi posibilitatea reutilizării informațiilor de interes public de către orice persoană interesată, în condițiile legislației în vigoare;
 • explica cerințele legale față de cererile de acces la informație;
 • stabili o practică unică de realizare și recepționare a informațiilor de interes public;
 • releva modalitatea de contestare a refuzurilor de acces la informația de interes public precum și evocarea autorităților competente care urmează să intervină în astfel de circumstanțe.

12. Este interzisă utilizarea portalului www.vreauinfo.md în alte scopuri decât cele prevăzute supra.

Categoriile de date și modul de prelucrare ?

13. Datele cu caracter personal sunt orice informație care identifică sau poate duce la identificarea persoanei fizice.
14. Operatorul de date cu caracter personal, prelucrează următoarele categorii de date:

 • IP-ul de pe care s-a accesat, zona geografică a vizitatorului - din moment ce este accesată  pagina www.vreauinfo.md. Operatorul prelucrează aceste date tehnice din moment ce utilizatorul a accesat pagina web, fără de care nu ar fi posibilă accesarea conținutului informațional pe aceasta - operațiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal realizate prin AWSTATS;
 • nume, e-mail și parola de acces - pentru a putea expedia cereri de acces la informație prin intermediul site-ului www.vreauinfo.md, utilizatorii urmează să se înregistreze pe acest site, prin completarea câmpurilor obligatorii. Prelucrarea acestor categorii de date este necesară pentru a identifica solicitantul de informație și re-adresarea cererii de acces la informație către instituția competentă;
 • orice alte informații - din moment ce aceste date vor fi consemnate de către solicitant în conformitate cu prevederile art. 12 alin (2) din Legea privind accesul la informație, din momentul creării și expedierii unei cereri de informație prin intermediul site-ului www.vreauinfo.md. Operatorul nu decide asupra volumului și categoriilor de informații care sunt consemnate de către solicitant, totodată le prelucrează pe motivul realizării angajamentelor asumate și declarate prin crearea și punerea în aplicare a acestei soluții web de realizare a dreptului de acces la informație. Ne-consemnarea acestor categorii de date cu caracter personal, duc la imposibilitatea de a beneficia de serviciile oferite de site-ul www.vreauinfo.md.

15. Operatorul de date cu caracter personal poate modifica volumul și categoriile de date cu caracter personal prelucrate, prin modificarea și actualizarea prezentei Politici de securitate. Modificarea categoriilor și a volumului de date cu caracter personal prelucrate nu poate fi realizat retroactiv.
16. La stabilirea volumului și categoriilor de date cu caracter personal, operatorul de date cu caracter personal a luat în calcul următoarele principii:

 • corect și conform prevederilor legale – orice colectare și ulterior prelucrare de date cu caracter personal urmează să se efectueze în strictă conformitate cu procedura și cu necesitatea ce rezultă expres din prevederile actelor normative. Acest fapt presupune că înainte de a colecta, utiliza și dezvălui datele cu caracter personal, prelucrarea trebuie să rezulte expres dintr-un drept sau obligație legală;
 • în scopuri determinate, explicite și legitime, iar ulterior să nu fie prelucrate într-un scop incompatibil – înainte de a fi colectate și utilizate datele cu caracter personal, acestea urmează a fi raportate exhaustiv la scopul în care sunt colectate acestea, cu stabilirea concretă a sistemului de evidență a datelor cu caracter personal în care se vor prelucra astfel de date și norma legală care oferă un astfel de drept. Datele colectate într-un scop nu pot fi utilizate în oricare alt scop decât cu consimțământul subiectului de date dacă legea nu prevede altfel.
 • adecvat, pertinent și neexcesiv – atât la colectarea datelor cu caracter personal, cât și la stocarea, utilizarea sau prelucrarea în orice alt fel se va efectua raportarea volumului categoriilor de date cu caracter personal prelucrate la necesitatea reală a operatorului de date cu caracter personal. În acest sens, se va ține cont de principiul minimizării datelor cu caracter personal colectate și verificării periodice sau la necesitate asupra pertinenței și caracterului neexcesiv al datelor prelucrate.
 • exact și actualizat – operatorul de date cu caracter personal va colecta datele cu caracter personal doar de la subiectul de date cu caracter personal și/sau de la destinatarul cererii de acces la informație. Actualizarea datelor cu caracter personal se efectuează de fiecare dată când este înaintată o cerere de acces la informație.
 • pe o perioadă care nu va depăși durata necesară atingerii scopurilor pentru care sunt colectate și ulterior prelucrate – datele cu caracter personal se vor stoca doar pe perioada necesară atingerii scopurilor pentru care au fost prelucrate datele cu caracter personal. Termenul de stocare a acestor date cu caracter personal poate fi extins în măsura în care acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopul de arhivare în interes public.
 • integre și confidențiale - la prelucrarea datelor cu caracter personal, operatorul de date a pus în aplicare măsuri de pseudonimizare a datelor cu caracter personal, în special ce se referă la adresa de email a persoanei. Păstrarea integrității datelor cu caracter personal este asigurată atât de către persoanele împuternicite de către operator enunțate supra, cât și de către proprii angajați ai operatorului de date. 

17. În toate cazurile de colectare a datelor cu caracter personal, acestea sunt prelucrate de către operatorul de date în perimetrul de securitate al acestuia, fiind realizate măsuri organizatorice și tehnice detaliate care sunt necesare pentru asigurarea unui nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal.

Care sunt mijloacele?

18. În vederea realizării scopurilor enunțate supra, Asociația Obștească „Juriștii pentru Drepturile Omului” a decis crearea și punerea în funcțiune a paginii www.vreauinfo.md în calitate de mijloc prin intermediul căruia vor fi prelucrate datele cu caracter personal care vizează solicitanții de informații.
19. Pagina www.vreauinfo.md reprezintă un mijloc automatizat de prelucrare a informației, care este oferit gratuit și poate fi utilizat benevol de către oricare persoană interesată, care dorește să înainteze cereri de acces la informație prin mandatarea portalului în vederea realizării dreptului de acces la informație către furnizorii de informație.
20. Pagina www.vreauinfo.md este expusă accesului public nerestricționat către utilizatorii naționali, precum și celor care se află în afara hotarelor Republicii Moldova.
21. Prelucrarea automatizată a informației este realizată prin intermediul soluțiilor software și hardware care sunt necesare pentru asigurarea funcționalității domen-ului de nivel superior www.vreauinfo.md.
22. Portalul www.vreauinfo.md nu reprezintă un mijloc comercial, ci este utilizat în scopul facilitării realizării dreptului de acces la informație.  

Temeiul legal al prelucrării datelor

23. Datele cu caracter personal se colectează direct de la subiectul de date cu caracter personal - solicitantul care-și realizează dreptul de acces la informație și de la furnizorii de informație care oferă răspuns la cererea înaintată.
24. Înaintea completării datelor cu caracter personal prin intermediul paginii web www.vreauinfo.md, solicitantul de informație este obligat să ia cunoștință de modul de prelucrare a datelor cu caracter personal prevăzute de prezenta Politică, ce determină informarea explicită asupra modului de prelucrarea a datelor cu caracter personal precum și a împuternicirilor acordate platformei de a acționa în numele solicitantului de informație.
25. În calitate de temei legal la prelucrarea datelor cu caracter personal servește mandatul solicitantului de informație care este oferit prin comunicarea electronică (comunicare electronică - informaţie în formă electronică, ce nu constituie document electronic, expediată, recepţionată şi  stocată cu ajutorul mijloacelor electronice) - completarea cererii de acces la informație prin intermediul platformei www.vreauinfo.md în calitate de mijloc automatizat de expediere și recepționare a cererile de acces la informație.

Destinatarii datelor cu caracter personal

26. Operatorul poate dezvălui datele cu caracter personal către următorii destinatari (destinatar – orice persoană fizică sau persoană juridică de drept public ori de drept privat, inclusiv autoritatea publică și subdiviziunile ei teritoriale, căreia îi sunt dezvăluite date cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu terț. Nu sunt considerate destinatari organele din domeniul apărării naționale, securității statului și ordinii publice, organele de urmărire penală și instanțele judecătorești cărora li se comunică date cu caracter personal în cadrul exercitării competențelor stabilite de lege.):

 • furnizorilor de informații către care este adresată cererea de acces la informație;
 • operatorilor asociați și/sau persoanele împuternicite de către operator (,,Inovare-Prim” SRL - în cazul asigurării serviciilor de mentenanță și host-ing, platforma Alaveteli - în cazul apariției unor disfuncționalități sau dezvoltări a platformei www.vreauinfo.md; AWSTATS – în cazul prelucrării datelor cu caracter personal în scopuri statistice;
 • subiectului de date sau reprezentantului său legal;
 • organelor de control la solicitarea motivată a acestora;
 • prestatorilor de servicii în comunicații electronice care gestionează adresele de e-mail declarate de către solicitanții de informații.   

27. Transmiterea către alte persoane terțe este interzisă, dacă legea nu prevede altfel.

Drepturile subiecților de date cu caracter personal

28. Dreptul la informare - constă în dreptul de a fi informat înainte de a fi colectate și prelucrate datele cu caracter personal cu privire la identitatea operatorului, scopul în care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existența drepturilor prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal, precum și condițiile în care pot fi exercitate.
Dreptul la informare a subiectului de date este realizat de către operator prin afișarea on-line a Politicii de protecție a datelor cu caracter personal, care este actualizată cu regularitate.
29. Dreptul de acces la date - constă în dreptul de a obține de la operator în temeiul unei cereri, confirmarea/infirmarea faptului dacă datele cu caracter personal care-l vizează au fost sau nu prelucrate, informații referitoare la scopurile și categoriile de date prelucrate, destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele, modul în care se efectuează prelucrarea automatizată a datelor, consecințele juridice generate de prelucrarea datelor pentru subiectul de date și modul de exercitare a dreptului de intervenție asupra datelor cu caracter personal.
Dreptul de acces la datele cu caracter personal poate fi realizat de către subiectul de date cu caracter personal fără nici un fel de motivare sau cost către persoana responsabilă de asigurarea protecției datelor cu caracter personal.
30. Dreptul de intervenție - constă în obținerea în baza unei cereri, rectificarea, actualizarea, blocarea, ștergerea sau transformarea în date anonime a informațiilor a căror prelucrare nu este conformă cu cerințele Legii privind protecția datelor cu caracter personal, în special a datelor incomplete sau inexacte, cu notificarea terților cărora le-au fost dezvăluite aceste date.
Dreptul de intervenție poate fi realizat de către subiectul de date cu caracter personal prin înaintarea unei cereri motivate în care urmează a fi specificate expres datele cu caracter personal la care se face referință și prevederile legale statuate de Legea privind protecția datelor cu caracter personal în raport cu care prelucrarea acestor informații pretinde a fi neconformă. Cererea se înaintează către persoana responsabilă de asigurarea protecției datelor cu caracter personal.
31. Dreptul de opoziție - constă în dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, că datele care îl vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale care prevăd altfel.
Dreptul de opoziție poate fi realizat de către subiectul de date cu caracter personal prin înaintarea unei cereri motivate în care urmează a fi specificate expres datele cu caracter personal la care se face referință. Cererea se înaintează către persoana responsabilă de asigurarea protecției datelor cu caracter personal.
32. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale - constă în posibilitatea de a cere și de a obține retragerea, anularea sau reevaluarea oricărei decizii care produce efecte juridice în privința subiectului de date care a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări automatizate destinate să evalueze unele aspecte ale personalității sale, precum competența profesională, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte.
Dreptul de intervenție poate fi realizat de către subiectul de date cu caracter personal prin înaintarea unei cereri motivate în care urmează a fi specificată decizia emisă de către operator care s-a bazat exclusiv pe prelucrarea automatizată și care ar produce efecte juridice în raport persoana vizată. Cererea se înaintează către persoana responsabilă de asigurarea protecției datelor cu caracter personal.
33. Dreptul la justiție - constă în dreptul de a se adresa instanței de judecată, pentru apărarea sau repunerea în  drepturile lezate.
Orice subiect de date cu caracter personal care se consideră lezat în drepturile sale prin prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de către operatorul de date, poate să se adreseze cu o cerere către persoana responsabilă de asigurarea protecției datelor cu caracter personal.
34. În calitate de persoană responsabilă de asigurarea protecției datelor cu caracter personal  este desemnat dl. Oleg POSTOVANU. Drepturile enunțate supra pot fi realizate prin înaintarea unei cereri scrise semnate olograf la adresa juridică a operatorului de date sau prin înaintarea la adresa de email: info@lhr.md sau telefonic la nr. + 373 22 27 41 61.

Transferul transfrontalier

35. Operatorul de date cu caracter personal informează că în calitate de adresă de corespondență se va utiliza adresa de email indicată de către solicitantul de informație în cererea de acces la informație.
36. A se reține că adresele de email de tip: @gmail.com, @yahoo.com, @yandex.ru, @mail.ru,  precum și alte adrese care nu au domen-ul național superior md. se află în afara jurisdicției Republicii Moldova. Astfel, prin expedierea răspunsurilor la cererile adresate se va realiza transferul transfrontalier al datelor cu caracter personal către țara în jurisdicția căreia se află serverul companiei prestatoare de servicii în comunicații electronice. 

Notificarea privind politica cookies

37. Cookie - sunt acele informații care sunt colectate la accesarea paginii web www.vreauinfo.md, pentru a identifica utilizatorul care a accesat un anumit conținut informațional. Acest fapt este generat de serverul nostru și computerul pe care operează browser-ul dvs. Informația conținută de modulul cookie este setată de server și poate fi utilizată de respectivul server ori de câte ori utilizatorul vizitează site-ul web. Un modul cookie poate fi considerat ca o carte de identitate a utilizatorului de internet, care indică unui site web când a revenit utilizatorul. De asemenea, tehnologiile similare sunt aplicabile și pentru dispozitivele mobile (tabletă, smartphone) de pe care este accesată informația pe pagina web respectivă.
38. Utilizarea modulelor cookie ne permite să vă oferim anumite funcții și ne furnizează informații cu privire la vizitele pe site-ul web sau utilizarea aplicațiilor noastre. Majoritatea browser-elor sunt setate în mot automat pentru a oferi modulele cookie, dar dvs. nu sunteți obligați să le acceptați. În cazul în care doriți să ștergeți cookie care se află deja pe computerul dvs. sau să vă opuneți colectării și dezvăluirii acestor informații ați putea să accesați ghidurile producătorilor browser-ului la următoarele adrese:

(https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform=Desktop&hl=en)

(https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences)

(https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies).

VEZI PENTRU INSTITUȚII -->