Categorii

Contact

Dacă niciuna dintre secțiunile paginii de Ajutor nu ți-a oferit un răspuns satisfăcător la întrebările tale, ori dacă vrei să ne trimiți o sugestie despre site, contactează-ne, aici.

GHID PRACTIC

Privind accesarea informației de interes public, Descarcă aici

Acces la informații

Ce înseamnă accesul la informaţie

Principiul care stă la baza dreptului de acces la informaţie constituie faptul că instituţiile publice sunt alese de popor şi susţinute de fondurile contribuabililor, astfel încât publicul să aibă dreptul de a şti cum este folosită această putere şi cum sunt cheltuiţi acei bani.

Accesul la informaţie este un drept fundamental constituit din două părţi:

I. Proactivă
Obligaţia instituţiilor publice de a difuza, publica şi disemina informaţii despre principalele lor activităţi, buget şi politici, astfel încât publicul să cunoască acţiunile pe care acestea le desfăşoară şi să poată participa şi controla comportamentul autorităţilor publice.

II. Reactivă
Dreptul tuturor persoanelor de a solicita de la oficialităţi informaţii despre acţiunile acestora şi orice document pe care îl deţin precum şi dreptul de a primi un răspuns. Majoritatea informaţiilor deţinute de instituţiile publice trebuie să fie disponibile, însă există unele cazuri în care informaţia nu va fi disponibilă în scopul păstrării confidenţialităţii, a securităţii naţionale sau a intereselor comerciale.

Transparenţa oferă numeroase beneficii:

Transparenţă pentru responsabilitate:
Publicul are dreptul să tragă la răspundere Guvernul şi autorităţile publice pentru acţiunile lor şi pentru deciziile pe care le emit. Pentru a face acest lucru, e nevoie de informaţie. Rolul mass-media în acest sens este extrem de important, deoarece jurnaliştii joacă rolul de “câini de pază ai intereselor publice” – fapt confirmat în repetate rânduri de Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

Transparenţă pentru participare:
Într-o societate democratică este esenţial ca oamenii să poată accesa o gamă largă de informaţii cu scopul de a participa, într-o manieră reală şi efectivă, la soluţionarea problemelor cu care se confruntă. Aceasta nu înseamnă doar participarea la alegeri, dar şi, de asemenea, participarea la o dezbatere publică şi la luarea deciziilor între alegeri, şi cu scopul de a participa într-un mod semnificativ cu noi informaţii.

Transparenţă pentru eficienţă:
Răspunsurile la cererile de acces la informaţie au şi ele beneficiul de a încuraja instituţiile publice să-şi structureze informaţiile. În special, divulgarea proactivă încurajează mai bine managementul informaţiei, ceea ce duce la o mai eficientă luare a deciziilor bazate pe fapte în interiorul fiecărei instituţii, dar şi o comunicare mai eficace între instituţiile publice.
Platforma VreauInfo.md vă oferă posibilitatea să faceți o solicitare de informație de interes public și să puteți accesa informații publice deținute de autoritățile publice centrale și locale, instituțiile publice centrale și locale, precum și de persoanele fizice şi juridice care sunt abilitate cu gestionarea unor servicii publice şi culeg, selectează, posedă, păstrează sau dispun de informaţii oficiale (furnizori de informații).

Cum se foloseşte Vreauinfo.md

Solicitarea de informaţii în baza Legii privind liberul acces la informaţii de interes public nr. 982-XIV din 11 mai 2000 
este obstrucționată în mod abuziv. Unul dintre motive este că oamenii obişnuiţi nu și-au valorificat dreptul constituţional (art. 34 din Constituția Republicii Moldova) de access la informație de interes public. Alt motiv este că oamenii nu prea mai au încredere în instituţii - desigur, atunci când instituţiile nu răspund complet şi la timp, devine din ce în ce mai dificil să mai ai încredere în ele. Dar unul dintre cele mai importante motive este că nu ne-a învăţat nimeni cum să scriem o astfel de solicitare, cui s-o adresăm, ce (nu) putem să cerem, ori cum putem face să ne creştem probabilitatea de-a primi un răspuns.
Toate răspunsurile la aceste întrebări sunt descrise și pot fi consultate în lege, însă din lipsă de timp nu se reușește a face acest lucru. Site-ul nostru rezolvă rapid problema despre cum să scrii o astfel de solicitare şi cui s-o adresezi:

 • apasă pe Creează o solicitare şi vei ajunge într-o fereastră de unde poţi selecta instituţia căreia dorești să-i transmiţi solicitarea;
 • vezi solicitările deja adresate acelei instituţii, poate că există deja un răspuns la întrebările tale; dacă nu,
 • apasă pe butonul (Creează o solicitare către această instituție) şi vei ajunge într-o nouă fereastră, în care formularea standard a solicitării este deja completată.

În acea nouă fereastră, urmează să scrii exact ce anume vrei să ştii de la instituţie. Dacă te vei întreba de ce scrie deja că soliciţi „o copie a documentului oficial care conţine informaţia . . .,” citește un răspuns ancorat în ”Care sunt informațiile oficiale” de mai jos.
Acum, dacă ştim cum să scriem solicitarea, cui s-o adresăm, ce anume să cerem şi ce nu putem obţine, care sunt procedurile prin care putem creşte probabilitatea de-a primi un răspuns pozitiv, respectiv cât costă şi care sunt termenele în care trebuie să primim răspuns (link la Termenele de comunicare și la Trebuie să achit o taxă pentru primirea informației), e momentul să devoalăm un pic din obiectivele noastre, din aspiraţiile acestui proiect:

 • componenta practică - îți punem la dispoziţie un instrument prin care poţi solicita informaţii de la instituţiile publice, fără să fii nevoit/ă să citești tot ce scrie în lege; tehnologia ne permite să câştigăm timp;
 • componenta educativă - instrumentul îți poate creşte orizontul de cunoaştere, având acces la informaţii oficiale din partea instituţiilor publice; comparând răspunsurile deja găzduite pe site, vei afla lucruri noi;
 • componenta participativă - implicând mai mulţi oameni în dialogul cu instituţiile şi autorităţile publice, vei putea testa în ce măsură există participare publică în comunitatea ta şi dacă o poţi impulsiona în direcţia parteneriatului cu şi/sau a încrederii în instituţii.


Care sunt informaţiile de interes public
Toate informaţiile aflate în posesia şi la dispoziţia furnizorilor de informaţii, care au fost elaborate, selectate, prelucrate, sistematizate şi/sau adoptate de organe ori persoane oficiale sau puse la dispoziţia lor de către alţi subiecţi de drept:

 • orice hârtie sau alt material pe care există un înscris;
 • o hartă, un plan, un desen, o fotografie; 
 • hârtie sau alt material pe care sunt marcaje, figuri, simboluri sau perforări care au un sens pentru persoanele calificate să le interpreteze;
 • orice obiect sau material din care pot fi reproduse sunete, imagini sau înscrisuri cu sau fără ajutorul unui alt articol sau mecanism;
 • orice alt înregistrator de informaţie apărut ca rezultat al progresului tehnic;
 • orice copie  sau parte a unei copii sau reproducere a acestora.

Care sunt informațiile cu accesibilitate limitată
Informațiile care corespund necesităţilor respectării drepturilor şi reputaţiei altei persoane și protecţiei securităţii naţionale, ordinii publice, ocrotirii sănătăţii sau protecţiei moralei societăţii:
a) informaţiile atribuite la secret de stat a căror divulgare neautorizată sau pierdere poate aduce atingere intereselor şi/sau securităţii Republicii Moldova;

b) informaţiile confidenţiale din domeniul afacerilor, prezentate instituţiilor publice cu titlu de confidenţialitate, reglementate de legislaţia privind secretul comercial, şi care ţin de producţie, tehnologie, administrare, finanţe, de altă activitate a vieţii economice, a căror divulgare (transmitere, scurgere) poate atinge interesele întreprinzătorilor;

c) informaţiile cu caracter personal, a căror divulgare este considerată drept o imixtiune în viaţa privată a persoanei, protejată de legislaţia privind protecţia datelor cu caracter personal;

d) informaţiile ce ţin de activitatea operativă şi de urmărire penală a organelor de resort, dar numai în cazurile în care divulgarea acestor informaţii ar putea prejudicia urmărirea penală, interveni în desfăşurarea unui proces de judecată, lipsi persoana de dreptul la o judecare corectă şi imparţială a cazului său, ori ar pune în pericol viaţa sau securitatea fizică a oricărei persoane;

e) informaţiile ce reflectă rezultatele finale sau intermediare ale unor investigaţii ştiinţifice şi tehnice şi a căror divulgare privează autorii investigaţiilor de prioritatea de publicare sau influenţează negativ exercitarea altor drepturi protejate prin lege.


Cine poate solicita informaţii de interes public
Orice cetăţean al Republicii Moldova; cetăţenii altor state, care au domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul Republicii Moldova; apatrizii stabiliţi cu domiciliul sau cu reşedinţa pe teritoriul Republicii Moldova.
Persoana are dreptul de a solicita furnizorilor de informaţii, personal sau prin reprezentanţii săi, orice informaţii aflate în posesia acestora, cu excepţia informațiilor cu accesibilitate limitată.
Orice persoanăcare solicită acces la informaţii oficiale este absolvită de obligaţia de a-şi justifica interesul pentru informaţiile solicitate.
Cine furnizează informaţii de interes public
Furnizori de informaţii, adică posesori ai informaţiilor oficiale, obligaţi să le furnizeze solicitanţilor sunt:
a) autorităţile publice centrale şi locale - autorităţile administraţiei de stat, prevăzute în Constituţia Republicii Moldova şi anume: Parlamentul, Preşedintele Republicii Moldova, Guvernul, administraţia publică, autoritatea judecătorească;
b) instituţiile publice centrale şi locale - organizaţiile fondate de către stat în persoana autorităţilor publice şi finanţate de la bugetul de stat, care au ca scop efectuarea atribuţiilor de administrare, social-culturale şi altor atribuţii cu caracter necomercial;
c) persoanele fizice şi juridice care sunt abilitate cu gestionarea unor servicii publice şi culeg, selectează, posedă, păstrează, dispun de informaţii oficiale.
Cum pot fi obţinute informaţiile de interes public
Informaţiile de interes public vor fi puse la dispoziţia solicitanţilor în baza unei cereri scrise sau verbale. Cererea scrisă va conţine: detalii suficiente şi concludente pentru identificarea informaţiei solicitate; modalitatea acceptabilă de primire a informaţiei solicitate; date de identificare ale solicitantului.

În ce limbă se obțin informațiile solicitate

Informaţiile, documentele solicitate vor fi puse la dispoziţia solicitanţilor în limba română sau în limba în care au fost elaborate. În cazul în care informaţiile, documentele au fost elaborate într-o altă limbă decât cea română, furnizorul de informaţii va fi obligat să prezinte, la cererea solicitantului, o copie a traducerii autentice a informaţiei, documentului în limba de stat.

Trebuie să achit o taxă pentru primirea informației?

Vor fi puse la dispoziția solicitantului, fără plată, informaţiile de interes public care:
a) ating nemijlocit drepturile şi libertăţile solicitantului;
b) sunt expuse oral;
c) sunt solicitate pentru a fi studiate la sediul instituţiei;
d) prin faptul că au fost furnizate, contribuie la sporirea gradului de transparenţă a activităţii instituţiei publice şi corespunde intereselor societăţii.

În alte cazuri, poate fi percepută plata pentru furnizarea de informaţii de interes public, a cărei sumă nu trebuie să depăşească cheltuielile suportate de către furnizor pentru efectuarea copiilor, expedierea lor solicitantului şi/sau pentru traducerea, la cererea solicitantului, a informaţiei, documentului.
Termenele de comunicare
Termenul de satisfacere a cererilor de acces la informaţie este din momentul în care informațiile, documentele vor fi disponibile pentru a fi furnizate, dar nu mai târziu de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de acces la informaţie.

În cazul în care cererea se referă la un volum foarte mare de informaţii care necesită selectarea lor sau sunt necesare consultaţii suplimentare pentru a satisface solicitarea, termenul de furnizare a informaţiei, documentului poate fi prelungit cu 5 zile lucrătoare, iar autorul cererii va fi informat cu 5 zile înainte de expirarea termenului iniţial.

Ce se întâmplă dacă nu obţin informaţia pe care am solicitat-o?

Dacă nu primești niciun răspuns la cererea Dvs. sau dacă instituţia publică refuză să îți ofere informaţii, sau dacă răspunsul nu este tocmai răspunsul la întrebarea Dvs., ai dreptul să faci o plângere. Poți contesta la instanţa de contencios administrativ (calea judiciară) sau poți, în primul rând, contesta acţiunile sau inacțiunile furnizorului de informaţii la organul ierarhic superior (calea extrajudiciară). De asemenea, te poți adresa pentru apărarea drepturilor şi intereselor tale legitime Avocatului Poporului.

Atacarea pe cale extrajudiciară a acţiunilor furnizorilor de informaţii
În cazul în care consideri că drepturile sau interesele tale în ceea ce priveşte accesul la informaţii au fost lezate, poți contesta acţiunile sau inacțiunile furnizorului de informaţii la conducerea acestuia şi/sau la organul ierarhic superior în termen de 30 de zile de la data când ai aflat sau trebuia să afli despre încălcare. Conducerea instituţiei furnizoare de informaţii şi/sau organul ierarhic superior al acesteia va examina contestațiile solicitanţilor de informaţii în decurs de 5 zile lucrătoare şi te va informa în mod obligatoriu despre rezultatele examinării în decurs de 3 zile lucrătoare.

Atacarea pe cale judiciară a acţiunilor furnizorilor de informaţii
În cazul în care consideri că drepturile sau interesele tale în ceea ce priveşte accesul la informaţie au fost lezate, precum şi în cazul în care nu ești satisfăcut/ă de soluţia dată de către conducerea furnizorului de informaţii sau de către organul ierarhic superior al acestuia, poți ataca acţiunile sau inacţiunea furnizorului de informaţii direct în instanţa de contencios administrativ competentă în termen de 1 lună de la data primirii răspunsului de la furnizorul de informaţii sau, în caz dacă nu ai primit răspuns, de la data când trebuia să-l primești. Dacă ai atacat anterior acţiunile furnizorului de informaţii pe cale extrajudiciară, termenul de o lună curge de la data comunicării răspunsului conducerii furnizorului de informaţii şi/sau organului ierarhic superior al acestuia sau, în caz dacă nu ai primit răspuns, de la data când trebuia să-l primești.

De asemenea, ai posibilitatea de a apela la Avocatul Poporului. Plângerea, în acest caz, este depusă în termen de un an de la data pretinsei încălcări a drepturilor şi libertăţilor constituţionale ale solicitantului, iar acesta trebuie să conţină numele/prenumele şi locul de reşedinţă. Avocatul Poporului, în termen de 10 zile, informează despre primirea cererii de revizuire, transmite cererea către organele competente ori refuzul examinării cererii. Deciziile Avocatului Poporului sunt consultative, dar acesta poate, de asemenea,
apela personal la instanță pentru a proteja interesele solicitantului.
PE SCURT despre procedurile de contestare
1. Informaţiile de interes public pot fi solicitate verbal sau în scris, la alegere, de orice persoană sau un reprezentant al acesteia. Cererea nu trebuie motivată.
2. În caz de refuz sau întârziere nejustificată, se depune plângere conducerea furnizorului de informații sau la organul ierarhic superior sau la Avocatul Poporului.
3. Dacă plângerea rămâne fără efect, se adresează o plângere instanței de contencios administrativ.
4. Împotriva hotărârii instanței de judecată, se poate face apel sau recurs la instanțele ierarhic superioare.
Ce fac atunci când nu ştiu cui să trimit solicitarea de acces la informații?
Dacă ai o întrebare dar nu eşti sigur care este cea mai potrivită instituţie pentru a o adresa, încearcă următoarele:

 • caută printre solicitările deja existente pe VreauInfo.md şi vezi dacă există solicitări similare cu a ta;
 • citeşte descrierea fiecărei instituţii, pentru a te informa cu privire la ce fac acestea, cu ce se ocupă;
 • când crezi că ai găsit instituţia potrivită pentru solicitarea ta, transmite-o utilizându-ţi contul;
 • dacă respectiva instituţie nu este cea potrivită, poţi întreba unde ar trebui transmisă informaţia;
 • dacă încă ai întrebări sau ai datele de contact pentru o altă instituţie, care nu există în baza noastră de date, te rugăm să ne contactezi.

VEZI, CONFIDENȚIALITATE -->