Solicitare de informații

Răspunsul la această cerere este mult peste termen. Conform legii, în oricare circumstanţe, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale ar fi trebuit să vă răspundă până acum (detalii). Vă puteţi plânge către cerând o revizuire internă.

Către Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Agenția Navală a Republicii Moldova

CERERE
Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:
1.Lista integrală a conducătorilor/membrilor structurilor de conducere și a conducătorilor de secții, direcţii şi direcţii generale cu indicarea, per fiecare persoană în parte, în conformitate cu art. 10 – 21/1 din Legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar nr. 270/2018, a salariului de bază; sporului lunar pentru gradul profesional; sporului lunar pentru deţinerea titlului ştiinţific şi/sau ştiinţifico-didactic; sporului lunar pentru deţinerea titlului onorific; sporului pentru performanţă; sporului de compensare pentru munca prestată în condiţii nefavorabile; sporuri pentru munca suplimentară, pentru munca de noapte şi/sau pentru munca prestată în zilele de sărbătoare nelucrătoare şi/sau în zilele de repaus; sporului pentru participare în proiecte de dezvoltare finanţate din surse externe; premiilor unice; premiului anual pentru anii 2020 și 2021;
2. Copia planului anual de achiziții publice de bunuri, lucrări sau servicii pentru anul 2020 și 2021, precum și copia rapoartelor privind rezultatele procedurilor de achiziții publice desfășurate în anul 2020 și 2021 privind toate procedurile de achiziții desfășurate de instituția Dvs., în conformitate cu art. 46 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice: licitație deschisă, licitație restrânsă, dialog competitiv, proceduri negociate, cerere a ofertelor de prețuri, concurs de soluții, achiziție în cazul serviciilor sociale și al altor servicii specifice, parteneriat pentru inovare, precum și informația cu privire la sumele finale ale plăților pentru fiecare contract realizat în această perioadă separat;
3. Informații privind subsidiile/granturile/donațiile acordate persoanelor juridice în anii 2020 – 2021, inclusiv informații privind beneficiarul, baza legală, statutul juridic și data semnării/acordării per fiecare subsidiu/grant/donație în parte.
4. Informații privind lipsa licitațiilor publice în SIA "RSAP" (MTender) atribuite Agenției Navale a Republicii Moldova , cauze sunt cauze nepublicării anunțurilor de intenție și de participare în anii 2020 – 2021.
5. Copia dării de seamă privind achizițiile publice de valoarea mică pentru anii 2019 și 2020 prezentate Agenției Achiziții Publice.
6. Copia ordinului Agenției Navale a Republicii Moldova, cu privire la crearea grupului de lucru pentru achiziții, cu toate anexele, modificările pentru anii 2019-2021

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.

Vă mulţumesc,

Oleg Andrieș

Secretariat MIDR, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

Bună ziua,

Vă informăm că petiția Dumneavoastră electronică din 30 noiembrie 2021, privind solicitarea de informații, nu întrunește elementele petiției reglementate de art. 75 din Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018 și art. 12 din Legea nr. 982/2000 privind accesul la informaţie.
Astfel, petiția trebuie să conțină numele, prenumele, domiciliul și să fie semnată de autor, să conțină obiectul petiției și motivarea acesteia, denumirea autorităţii publice, iar în cazul petiției în formă electronică și semnătura electronică.
Subsecvent, evocăm faptul că, potrivit art. 76 alin. (2) al Codului prenotat, "Dacă petiția nu corespunde cerințelor prevăzute la art. 72 alin. (3) sau art. 75 alin. (1) lit. c)–e), solicitantului i se indică asupra neajunsurilor și i se acordă un termen rezonabil pentru înlăturarea lor. În cazul în care petiționarul nu înlătură neajunsurile în termenul acordat, petiția nu se examinează".

Drept urmare celor expuse, invocăm necesitatea înlăturării neajunsurilor prin aplicarea semnăturii electronice, până la 7 decembrie curent.

Cu respect,

Direcția management institutional,
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova
Adresa: Piața Marii Adunări Naționale 1, mun. Chișinău
E-mail: [Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale email cerere]

arată secţiunile citate